FIRMA

B-​​STAL Spółka z o.o. spe­cja­li­zuje się w kom­plek­so­wej obsłu­dze inwe­sty­cji budow­la­nych w zakre­sie:

 

 • wyko­na­nia i dostaw pre­fa­bry­ko­wa­nych zbro­jeń kon­struk­cji żel­be­to­wych wyko­ny­wa­nych zgod­nie z zamó­wie­niem klienta
 • sprze­daży prę­tów stali zbro­je­nio­wej o dłu­go­ściach han­dlo­wych

Naszymi klien­tami są uznane firmy na rynku kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym oraz inwe­sto­rzy indy­wi­du­alni.

Pro­du­ko­wane przez nas zbro­je­nia budow­lane wyko­ny­wane są ze stali reno­mo­wa­nych euro­pej­skich pro­du­cen­tów, któ­rej jakość potwier­dzona jest wyma­ga­nymi przez prawo ate­stami i apro­ba­tami tech­nicz­nymi.

OFERTA

W naszej ofer­cie znajdą Pań­stwo mię­dzy innymi:

 

 • zbro­je­nia kon­struk­cji żel­be­to­wych ze stali klasy AIIIN o śred­ni­cach od  Ø6mm do Ø40mm.
 • stal zbro­je­niową w dłu­go­ściach handlowych (wiązki lub zamó­wione ilo­ści prę­tów o w/​w śred­ni­cach)

 

Do każ­dej dostawy dołą­czamy wyma­gane ate­sty i dekla­ra­cje zgod­no­ści doty­czące jako­ści stali i wyko­na­nych zbro­jeń.

KONTAKT

B-​​STAL Sp. z o.o.

 

 • ul. Chełm­żyń­ska 249,
 • 04 – 458 War­szawa
 • tel.: +48 665 10 34 89
 • e-​​mail: biuro@b-stal.pl

Aktualności

 • 14.09.2016 – B-​​Stal roz­po­czął dostawy stali na nową inwe­sty­cję dla firmy Uni­bep S.A. o nazwie Mozaika Moko­tów. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to 850 t.

 

 • 08.08.2016 – roz­po­czę­li­śmy dostawy stali dla firmy PD Polkon­bud na budowę budyn­ków miesz­kal­nych przy ul.Mlądzkiej w War­sza­wie. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to ok.600 t.

 

 • 03.08.2016 – B-​​Stal pod­pi­sał Umowę na dostawy stali pre­fa­bry­ko­wa­nej z firmą Kami­noo Sp. z o.o. na budowę  Przy­chodni Lecz­nic­twa Otwar­tego przy ul. Coopera w War­sza­wie. Ilość stali w umo­wie 428 t.

 

 • 01.08.2016 – Pod­pi­sa­li­śmy nowy kon­trakt na dostawy stali w ilo­ści ok 1500t. z firmą Mosto­stal War­szawa S.A. na budowę Osie­dla Nova Kró­li­kar­nia.

 

 • 30.07.2016 – B-​​Stal zakoń­czył dostawy zbro­jeń na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Głę­boc­kiej. Ilość dostar­czo­nej stali 800 t.

 

 • 07.07.2016 – B-​​Stal roz­po­czął dostawy stali  na nową  inwe­sty­cję o nazwie „Wilno III” dla firmy Kami­noo. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to ok 800 t.

 

 • 30.06.2016 –B-​​Stal zakoń­czył dostawy zbro­jeń na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Lek­ty­kar­skiej  w ilo­ści 970 t. dla firmy P.H.U.B.Łucz-Bud.

 

 •  30.06.2016 – Zakoń­czy­li­śmy reali­za­cję dostaw stali na budowę przy ul. Kon­dra­to­wi­cza z firmą Uni­bep. Ilość dostar­czo­nej stali 1300 t o war­to­ści ok.2 mln zł.

 

 • 30.06.2016 — B-​​Stal zakoń­czył dostawy stali dla firmy Uni­max na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Bobro­wiec­kiej. Ilość dostar­czo­nej stali to 1200 t. o war­to­ści ponad 2 mln zł.

 

 • 18.04.2016 – Roz­po­czę­li­śmy dostawy stali dla firmy Mar­bud na budowę w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Ilość stali w kontr­ak­cie to 700 t o war­to­ści ponad 1mln. zł.

 

 • 18.03.2016 – Zawar­li­śmy nowy kon­trakt z firmą Marex sp. z o.o. sp.k. na dostawy stali w ilo­ści ok. 900 t na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Posag 7 Panien.

 

 •  28.02.2016  zakoń­czy­li­śmy dostawy stali na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Powąz­kow­skiej dla Esbud Piotr Sagan. Ilość dostar­czo­nej stali to 2200 t. war­tość umowy to ponad 4 mln zł.

 

 • 22.02.2016 – B-​​Stal pod­pi­sał nowa umowę  z firmą Uni­bep na dostawy stali przy ul. Pereca. Ilość stali w kontr­ak­cie ok 950 t.

 

 • 29.01.2016  — B-​​Stal pod­pi­sał nowy kon­trakt z firmą Esbud na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Głę­boc­kiej. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to 800 t.

 

 • 04.01.2016  — Roz­po­czę­li­śmy dostawy stali dla firmy PHUB Łucz – Bud na budowę budynku miesz­kal­nego z usłu­gami przy ul. Lek­ty­kar­skiej w War­sza­wie. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to 1000 ton.

 

 • 22.01.2016 — B-​​Stal zakoń­czył reali­za­cje kon­traktu dla firmy Marex Sp. z o.o. Sp. .K. na budowę osie­dla miesz­ka­nio­wego Young City etap IX. Ilość dostar­czo­nej stali  900 t. War­tość zre­ali­zo­wa­nego kon­traktu to ponad 2 mln zł.

 

 • 01.12.2015 — B-​​Stal zawarł nowy kon­trakt na dostawy stali pre­fa­bry­ko­wa­nej dla firmy Uni­bep S.A. – na budowę „Gama” przy ul. Kon­dra­to­wi­cza w War­sza­wie. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to 1300 t

 

 • 26.11.2015 – B-​​stal zawarł kolejną Umowę na dostawy stali zbro­je­nio­wej z firma B4 sp. z o.o. na obiekt MS6/​S7 – obwod­nica Ostródy

 

 •  24.11.2015 – Pod­pi­sa­li­śmy nową Umowę na dostawy stali z firmą B4 Sp. z o.o. na obiekt WD-​​21 Miłom­łyn – Olsz­ty­nek

 

 • 16.11.2015 – Pod­pi­sa­li­śmy nowy kon­trakt na dostawy stali pre­fa­bry­ko­wa­nej z firmą PRIBO Sp. z o.o. na budowę w War­sza­wie przy ul. Alu­zyj­nej .Ilość stali ok.700 t.

 

 • 10.11.2015 – B-​​Stal pod­pi­sał kolejną umowę na dostawy stali zbro­je­nio­wej z firmą P.B. Uni­max sp. z o.o. na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Gło­wac­kiego w War­sza­wie. Ilość stali to ok.450 t.

 

 • 03.11.2015 – Roz­po­czę­li­śmy dostawy stali dla firmy Uni­max Sp. z  o.o. na nowa inwe­sty­cję przy ul. Gło­wac­kiego w War­sza­wie. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali ok.1200 t.

 

 • 12.10.2015  B-​​Stal pod­pi­sał umowę na dostawy zbro­jeń budow­la­nych z firmą Marex Sp. z o.o. Sp.K  na budowę Young City etap VIII. Tonaż wg umowy to ok.900 t.

 

 • 05.10.2015  B– Stal pod­pi­sał nowy kon­trakt z firmą Total­bud Sp. z o.o. na reali­za­cję dostaw stali pre­fa­bry­ko­wa­nej na budowę budynku miesz­kal­nego przy ul. Insta­la­to­rów w War­sza­wie. Jest to IV etap budowy , tonaż wg umowy  ok.700 t.

 

 • 30.09.2015  Zakoń­czy­li­śmy dostawy stali dla firmy Uni­bep S.A.  na budowę Saska II. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to około 2000 t. War­tość kon­traktu to ok. 4 mln. Zł.

 

 • 18.09.2015  Roz­po­czę­li­śmy   dostawy stali dla firmy PB Uni­max Sp.z o.o. na nową inwe­sty­cję przy ul. Bobro­wiec­kiej w War­sza­wie. War­tość przed­miot umowy wynosi ok. 2mln. zł.

 

 • 04.03.2015  B –Stal pod­pi­sał nową umowę na dostawy stali z firmą Kajima Poland Sp. z o.o. na budowę we Wro­cła­wiu.

 

 • 03.03.2015 Popi­sa­li­śmy nową Umowę na dostawy zbro­jeń budow­la­nych w ilo­ści 2000 t. z firmą Uni­bep S.A.  na budowę Saska II Nad Jezior­kiem etap III. War­tość kon­traktu opiewa na kwotę ok. 4 mln. zł.

 

 • 23.02.2015 B-​​Stal pod­pi­sał umowę z firmą Total­bud Sp. z o.o. na reali­za­cję dostaw stali na potrzeby budowy przy ul. Kru­szew­skiego w War­sza­wie. Tonaż wg kon­traktu to 440 t.

 

 • 30.01.2015 B-​​Stal pod­pi­sał umowę z firmą AMC Budow­nic­two na dostawy stali na reali­za­cję inwe­sty­cji przy ul. Grzy­bow­skiej w War­sza­wie

 

 • 30.01.2015   Zakoń­czy­li­śmy  dostawy zbro­jeń na kon­trakt z firmą Uni­bep S.A. na III etap budowy Mozaika Moko­tów. War­tość kon­traktu to ponad 2mln. zł.

 

 • 30.01.2015  Roz­po­czę­li­śmy dostawy stali dla firmy Total­bud Sp. z o.o. na budowę przy ul. Lędz­kiej w War­sza­wie.

 

 • 30.01.2015  B-​​Stal pod­pi­sał umowę z firmą AMC Budow­nic­two na dostawy stali na reali­za­cję inwe­sty­cji przy ul. Grzy­bow­skiej w War­sza­wie

 

 • 31.12.2014  zakoń­czy­li­śmy reali­za­cję dostaw zbro­jeń budow­la­nych na budowę Wola Park dla firmy Kajima Poland Sp. z o.o. Ilość dostar­czo­nej stali to około 1000 t. War­tość kon­traktu prze­wyż­sza 2 mln zł.

 

 • 18.12.2014   W związku ze zbli­ża­jącą się prze­rwą świąteczno-​​noworoczną infor­mu­jemy, że  zamó­wie­nia  na dostawy stali będą reali­zo­wane w dniach 22 –23.12.  oraz  29 — 30. 12.2014 r.  Kolejne skła­dane zamó­wie­nia  będą reali­zo­wane po Nowym Roku od dnia 08.01.2015 r. Pro­simy o uwzględ­nie­nie powyż­szej infor­ma­cji w har­mo­no­gra­mie dostaw.  Jed­no­cze­śnie korzy­sta­jąc z oka­zji życzymy  Pań­stwu  zdro­wych Świąt oraz dzię­ku­jemy, że obda­rzy­li­ście nas Pań­stwo zaufa­niem w kolej­nym mija­ją­cym roku.

 

 • 06.11.2014 r. – B-​​Stal pod­pi­sał nowy kon­trakt z firmą Pro­const na dostawy stali na budowę Park Kró­lew­ski etap 1 i 2 . Ilość stali zakon­trak­to­wa­nej 1500 t. war­tość umowy ok. 3 mln

 

 • 03.11.2014 Reali­zu­jemy dostawy stali na budowę w War­sza­wie przy ul. Bajana dla firmy Inż­stal­bud Sp. z o.o.

 

 • 21.10.2014  B-​​Stal zawarł umowę na dostawy stali z firmą Aldesa Con­struc­cio­nes S.A. na budowę Cen­trum Nowych Tech­no­lo­gii UW.

 

 • 08.10.2014 Dostar­czamy stal dla firmy RD Bud na budowę Nexity w War­sza­wie.

 

 • 12.09.2014 Nasza  firma dostar­cza stal na budowę przy ul. Staffa w War­sza­wie dla firmy PHUB Łucz – Bud Sp.z  o.o.

 

 • 05.09.2014   B – Stal reali­zuje kon­trakt  z firmą Marex  Sp. z o.o. Sp.Kom. na budowę osie­dla Young City Etap V i VI. Stal w ilo­ści ok.1500 t. o war­to­ści ponad 3 mln zło­tych.

 

 • 04.08.2014- Pod­pi­sa­li­śmy nową umowę na dostawy stali z firmą Kajima Poland Sp. z o.o. na budowę Gale­rii Han­dlo­wej wola Park. Ilość stali zakon­trak­to­wa­nej to ok. 950 t. War­tość kon­traktu to ok.2mln. zło­tych.

 

 • 31.07.2014  Zre­ali­zo­wa­li­śmy dostawy zbro­jeń budow­la­nych na budowę dla firmy Uni­bep S.A. przy ul. Kono­top­skiej w War­sza­wie. Ilość zakon­tark­to­wa­nej stali to ok.1200 t.

 

 • 30.07.2014  B-​​Stal zre­ali­zo­wał dostawy stali dla firmy Marex Budow­nic­two na budowę w Mła­wie.

 

 • 11.07.2014 B-​​Stal dostar­cza stal na budowę przy ul. Kra­siń­skiego w War­sza­wie dla firmy Bud­ner S.A. Ilość stali 800 t.

 

 • 01.07.2014 — Reali­zu­jemy dostawy stali na budowę Most Grota dla firmy Next­tel sp. z o.o. War­tość kon­traktu prze­kra­cza 1mln zł.

 

 • 30.06.2014  Zakoń­czy­li­śmy reali­za­cję dostaw zbro­jeń budo­wal­nych dla firmy Marex Budo­wa­nic­two sp. z o.o. na budowę Young City etap IIIIV w ilo­ści 500 t. War­tość kon­traktu to ponad 1mln zło­tych.

 

 • 12.06.2014 – Reali­zu­jemy 2 kon­trakty dostaw stali dla firmy Bud­ner S.A. .Budowa osie­dla przy ul. Ponarska/​Wierna oraz przy ul. Dziel­nej w War­sza­wie o war­to­ści ok.4 mln zło­tych.

 

 • 31.05.2014  — Zre­ali­zo­wa­li­śmy kon­trakt na dostawy stali dla firmy Pro­const na budowę II etapu przy ul.Rzeczpospolitej w Warszawie.Ilość stali  1000 t. War­tość kon­traktu ponad 2mln.

 

 • 12.05.2014 –B-​​Stal zawarł umowę na dostawy stali z firmą Przed­się­bior­stwo Remon­tów i budow­nic­twa Ogól­nego Sp. z o.o. na budowę przy ul. Kądzio­łeczki w War­sza­wie.

 

 • 14.04.2014 B-​​Stal zawarł umowę na dostawy stali na budowę przy ulicy Rze­pi­chy w War­sza­wie dla firmy Łucz-​​Bud. Kon­trakt opiewa na kwotę ponad miliona zło­tych.

 

 • 02.04.2014  – B-​​Stal reali­zuje dostawy stali dla firmy Uni­bep S.A. przy ul. Cyber­ne­tyki w War­sza­wie .Przed­mio­tem umowy jest stal w ilo­ści ok. 1100 t. Sza­co­wana war­tość kon­traktu to ponad 2 mln zło­tych.

 

 • 13.03.2014 Zarząd Spółki B-​​Stal z przy­jem­no­ścią infor­muje, iż Spółka zna­la­zła się w gro­nie Gazel Biz­nesu — naj­bar­dziej dyna­micz­nych pol­skich przed­się­biorstw według ran­kingu przy­go­to­wa­nego przez Coface na zle­ce­nie “Pulsu Biz­nesu”. Zesta­wie­nie opu­bli­ko­wane już po raz czter­na­sty. W edy­cji Gazele Biz­nesu 2013 B-​​Stal uzy­skał 6 miej­sce w woje­wódz­twie Mazo­wiec­kim oraz 60 miej­sce w ran­kingu ogól­no­pol­skim.

 

 • 27.02.2014 B-​​Stal zre­ali­zuje dostawy stali na zle­ce­nie Kar­mar S.A. na budowę CBF przy ul. Nowy Świat w War­sza­wie.

 

 • 24.02.2014 B-​​Stal dostar­czy stal na budowę nie­ru­cho­mo­ści poło­żo­nej w Lubli­nie przy ul. Blusz­czo­wej na zle­ce­nie firmy Budo-​​Kompex. Ter­min zakoń­cze­nia reali­za­cji dostaw to 30.06.2014

 

 •  14.01.2014 Spółka B-​​Stal na mocy kon­traktu pod­pi­sa­nego z firmą Marex zre­ali­zuje dostawy zbro­jeń budow­la­nych na osie­dle Young City w War­sza­wie dla Gene­ral­nego Wyko­nawcy Robyg Con­struc­tion.

 

 • 10.01.2014 Dostar­czamy stal na budowę mostu Grota Rowec­kiego w War­sza­wie na zle­ce­nie firmy B7.

 

 • 10.12.2013 B-​​Stal zre­ali­zuje dostawy zbro­jeń budow­la­nych na buodwę firmy Total­bud przy ul. Cza­ro­dzieja w War­sza­wie.

 

 • 6.12.2013 B-​​Stal zawarł kolejną umowę na dostawy zbro­jeń budow­la­nych na budowę Robyg w War­sza­wie Wila­nów przy ul. Rze­czy­po­spo­li­tej.

 

 • 5.12.2013 B-​​Stal dostar­cza stal na budowe firmy UNIBEP S.A przy ulicy Bego­nii w War­sza­wie. Kon­trakt dostawy stali opiewa na pra­wie 3 mln zło­tych.

 

 • 27.11.2013 B-​​Stal zre­ali­zuje dostawy stali na budowę firmy INTERBUD — LUBLIN S.A. przy ulicy Drzy­mały w War­sza­wie.

 

 • 25.11.2013 B-​​Stal zawarł umowę na dostawy stali na budowę firmy INTERBUD-​​LUBLIN S.A. w Lesz­no­woli.

 

 • 20.11.2013 B-​​Stal zawarł nową umowę na dostawy stali na budowę przy ul. Nizin­nej w War­sza­wie dla firmy BNW Sp. z o.o.

 

 • 5.09.2013 Reali­zu­jemy dostawy zbro­jeń budow­la­nych na budowę PRIBO przy ulicy Bobro­wiec­kiej w War­sza­wie. Ilość zakon­trak­to­wa­nej stali to około 1000 ton.

 

 • 5.09.2013 Zre­ali­zo­wa­li­śmy umowę na dostawę stali dla firmy PRIBO na budowę reali­zo­waną w War­sza­wie przy ul.Ordonówny. War­tość kon­traktu prze­kra­czała 2,5 mln zło­tych.

 

 • 5.09.2013 B-​​STAL dostar­cza stal na kolejny etap budowy Derby BUDNER S.A.  War­tość kon­traktu prze­kra­cza 3 mln. zło­tych.

 

 • 5.09.2013 Reali­zu­jemy dostawy stali dla firmy TOTALBUD w War­sza­wie. Przed­mio­tem umowy jest dostawa około 1000 ton zbro­jeń pre­fa­bry­ko­wa­nych na budowę pierw­szego etapu osie­dla Nowy Raków w War­sza­wie.

 

 • 30.08.2013 B-​​STAL zakoń­czył reali­za­cję dostaw stali na budowę przy ul. Głę­boc­kiej pro­wa­dzo­nej przez Gene­ral­nego Wyko­nawcę firmę ESBUD dla inwe­stora ASBUD. War­tość kon­traktu opie­wała na pra­wie 3mln zło­tych.

 

 • 22.08.2013 Reali­zu­jemy dostawy stali na budowę Hotelu Hil­ton w War­sza­wie reali­zo­waną przez firmę BUDNER S.A.

 

 • 22.08.2013 B-​​STAL dostar­cza stal na budowę pierw­szego etapu „Osie­dla Kró­lew­skiego” firmy ROBYG w War­sza­wie Wila­nów. War­tość kon­traktu prze­kra­cza 1,5 mln złotych.“Osiedle Kró­lew­skie” jest kolejną reali­za­cją przez B-​​Stal dostaw stali po ukoń­czo­nej nie­opo­dal budo­wie osie­dla „Kró­lo­wej Mary­sieńki” .

 

 • 20.08.2013 B-​​STAL zre­ali­zo­wał kon­trakt na dostawy stali na budowę przy ulicy Cze­cho­wic­kiej w War­sza­wie dla firmy Inż­stal­bud Pro­jekt.

 

 • 5.08.2013 B-​​STAL zre­ali­zo­wał dostawy zbro­jeń pre­fa­bry­ko­wa­nych na budowę UNIBEP S.A. przy ul. Jagiel­loń­skiej w War­sza­wie.

 

 • 19.08.2013 Witamy na naszej nowej stro­nie inter­ne­to­wej.Strona, poza infor­ma­cjami o pod­sta­wo­wej dzia­łal­no­ści Spółki została roz­sze­rzona o moduł aktu­al­no­ści, w któ­rej zamiesz­czać będziemy infor­ma­cje o reali­zo­wa­nych przez B-​​STAL kon­trak­tach.